O’r merched gad welediad – yn y Parc

Ganwyd perl o fudiad,

A rhain sy’n rhoi arweiniad

Yn glir dros ryddid ein gwlad.

Emrys Jones

Sefydlwyd Merched y Wawr ym 1967 yn y Parc ger y Bala.

 Mae nifer wedi gofyn sut y cychwynnodd y mudiad – dyma hanes y sefydlu:

Ym mis Rhagfyr 1966 ymwelodd swyddogion Sefydliad y Merched, Meirionnydd, â changen Y Parc am eu bod yn anfodlon fod y gangen wedi anfon erthygl i’r Cymro yn beirniadu Sefydliad y Merched.  Y feirniadaeth oedd fod y W.I. yn anfon papurau swyddogol uniaith Saesneg i ganghennau a gynhaliai eu holl weithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg.  Cwynai’r erthygl hefyd am nad oedd gair o Gymraeg yn y ‘North Wales Edition’ o gylchgrawn y mudiad hwnnw.

Yn y cyfarfod yn Y Parc eglurwyd i’r aelodau mai mudiad Saesneg oedd y W.I. ac yna awgrymwyd, os nad oeddynt yn fodlon perthyn i fudiad Saesneg, y dylid cau’r gangen a throsglwyddo’r papurau swyddogol i swyddogion y sir.  Er nad oedd merched y Parc ar y dechrau wedi bwriadu torri i ffwrdd o’r W.I. teimlent nad oedd ganddyn nhw fawr o ddewis dan yr amgylchiadau heblaw derbyn yr awgrym a gweithredu yn unol â hynny.

Y noson honno penderfynwyd cychwyn cymdeithas newydd i ferched Cymru fyddai’n rhoi lle urddasol i’r Gymraeg.  Yn ystod gwanwyn 1967 y bwriad oedd cychwyn ymgyrch yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Bala yn Awst, ond cyn hynny rhaid oedd cael ychydig o arian wrth gefn.  Yn Ffair Glame yn nhre’r Bala roedd stondin gan ferched Y Parc i godi arian, ac fe holodd y diweddar Meirion Jones, prifathro’r Ysgol Gynradd, beth oedd diben y stondin.  Wedi clywed yr hanes, fe gysylltodd yn syth â’r wasg a’r cyfryngau, a gwnaed y bwriad yn gyhoeddus ar Fai 15fed.  O fewn wythnos roedd cangen arall o Ferched y Wawr wedi’i sefydlu yn Y Ganllwyd gyda rhyw 34 o aelodau.

Y ddwy gangen arloesol hyn a aeth yn gyfrifol am drefnu Pabell Merched y Wawr ar faes yr Eisteddfod yn Y Bala ac am gynnal cyfarfod cyhoeddus ar y Maes.  O ganlyniad uniongyrchol i’r cyfarfod hwnnw, fe gododd llawer iawn o ganghennau ledled Cymru a chyn bo hir fel drefnwyd Pwyllgorau Rhanbarth.

Ym mis Rhagfyr 1967 bu cynhadledd Genedlaethol yn Aberystwyth.  Fe dyfodd y Mudiad fel caseg eira, ond nid heb lawer o waith trefnu gan ferched Y Parc.

Y swyddogion cyntaf oedd:

Zonia Bowen; Ysgrifennydd

Gwyneth Evans; Llywydd

Kitty Edwards; Trysorydd

Llywyddion Anrhydeddus y Mudiad;

Gwyneth Evans  1970 – 1992 (m)

Zonia Bowen  1972 -1975 (ym)

Marged Jones 1995 – 2008 (m)

Trefnyddion:

Mair Elvet Thomas    1982 – 1984

Mererid James  1984 – 1994

Eleri Non Griffiths  1994 – 1998

Tegwen Morris  1999 –  Presennol

Cafwyd dathliadau arbennig ar achlusur 25 mlynedd merched y Wawr yn Y Parc.

Llun y dathliadau yn y Parc ym 1992

Cafodd Cwilt arbennig ei bwytho gan aelodau Merched y Wawr o dan gyfarwyddyd Joyce Jones.  Y mae y cwilt bellach wedi ymgartrefi yn ein Canolfan Genedlaethol yn Aberystwyth. Hefyd yn y flwyddyn 2000 pan agorwyd y Ganolfan Genedlaethol yn Aberystwyth fe wnaethpwyd baner newydd gan Llinos Roberts o Ranbarth Colwyn.

CYN-LYWYDDION CENEDLAETHOL

1968 -1970   –   Gwyneth Evans (m. Hydref 1992)

1970 -1972   –   Marged Jones (m. Hydref 2008)

1972-1974   –   Beti Hughes (m. Awst 1981)

1974-1976   –   Sioned Penllyn (m. Mehefin 2004)

1974-1976   –  Eleanor Glyn Thomas (m. Ebrill 2013)

1976-1978   –   Wendy Richards (m. Mai 1999)

1978-1980   –   Jennie Eirian Davies (m . Mai 1982)

1980-1982   –   Megan Creunant Davies (m. Chwefror 2005)

1982-1984   –   Rebecca Powell (m. Ionawr 1993)

1984-1986   –   Eirlys Peris Davies(m. Medi 2007)

1986-1988   –   Eirlys Lewis Evans(m Hydref 2010)

1988-1990   –   Margarette Huws

1990-1992   –   Mair Penri Jones

1992-1994   –   Nan Lewis

1994-1996   –   Rhianwen Huws Roberts

1996-1998   –   Valerie James (m. Rhagfyr 2014)

1998-2000   –   Sylwen Davies

2000-2002   –   Catrin Stevens

2002-2004   –  Gwyneth Morus Jones (m. Rhagfyr 2012)

2004- 2006  –   Glenys Thomas

2006 – 2008 – Mary Price

2008 – 2010 – Esyllt Jones

2010 – 2012 – Mererid Jones

2012 – 2014 – Gill Griffiths

2014 – 2016 – Meryl Davies

2016 –              Sandra Morris Jones