Cangen Merched y Wawr Deudraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Deudraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gwenda Paul

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Deudraeth

Yn ystod y cyfarfod yr oedd gorchwyl drist iawn yn wynebu y llywydd Nefina sef, unwaith yn rhagor eleni , i gydymdeimlo â theulu dwy o’n haelodau a fu farw yn ystod y mis. Bu farw Mai Morris, ym Modawen ar ôl  cystudd hir. Bu Mai yn un o selogion y Gangen dros nifer fawr o flynyddoedd. Yna collwyd aelod annwyl arall sef  Nan Griffiths a fu farw bore y cyfarfod ym Mhenarth. Ymunodd Nan gyda Changen Deudraeth ar ôl dychwelyd i fyw i’r ardal ond bu hefyd yn aelod brŵd pan yn byw yng Nghaerdydd .

Ar destun hapusach braf oedd cael clywed fod y gangen wedi ei chanmol yn adroddiad y Cyfrifwyr yn y Cyfarfod Cenedlaethol ym Machynlleth am waith trylwyr y trysorydd yn dilyn archwiliad y cyfrifon . Diolch o galon i Menna wrth gwrs  – fe wyddom gymaint  o gymorth yw hi i ni fel Cangen a hynny ers nifer fawr o flynyddoedd.

John Dilwyn Williams o Benygroes oedd y gŵr gwâdd yng nghyfarfod mis Mai a chafwyd gwledd o sgwrs ganddo am Ystâd Glynllifon. Croesawyd ef gan Eurwen Langdown gan nodi ei fod yn wreiddiol o BenLlŷn ond yn byw bellach ym Mhenygroes. Dyma ddarlithydd sydd yn eich cyfareddu gyda’i wybodaeth am deuluoedd ac Ystadau Sir Gaernarfon a’r tro yma cawsom glywed am hanes teulu y cartref hanesyddol Glynllifon , eu cyfoeth a’u cartrefi drudfawr yn ogystal a stori hynod Maria Stella Petronilla,ail wraig Syr Thomas Wynn, Glynllifon sef yr Arglwydd Newborough cyntaf (1736-1807). Yn dilyn derbyn llythyr ar farwolaeth ei thad yn yr Eidal yn nodi nad oedd hi yn ferch gyfreithlon iddo anogodd hyn Maria Stella i ymchwilio ymhellach i geisio profi mai merch gyfreithlon i Philip Duc Orleans ydoedd a’i bod felly yn rhan o deulu brenhinol Ffrainc. Stori a hanner! Mae llyfr Gwen Pritchard Jones Pietá wedi ei selio ar yr hanes yma. Mwynhawyd y ddarlith yn fawr a bu llawer o holi ar y terfyn.

Nefina a John Dilwyn Williams yn mwynhau seibiant ar ddiwedd y ddarlith ar Stâd Glynllifon

Nefina a John Dilwyn Williams yn mwynhau seibiant ar ddiwedd y ddarlith ar Stâd Glynllifon

Yn ystod y cyfarfod hefyd dewisiwyd y pwyllgor am y flwyddyn 2017/18 a diolchwyd yn fawr i Nefina, Megan, Menna,Caryl  a Deilwen  a phwyllgor eleni am eu gwaith arbennig a dymunwyd yn dda i’r Pwyllgor newydd . Y swyddogion newydd fydd Catherine, Helen, Menna, Deilwen a Caryl a’r pwyllgor Marian, Megan,Nefina,Rita, Gwen, Eurwen a Gwenda. Diolch i Sulwen a Nia o Gangen Porthmadog am ddod atom i gyfrif y pleidleisiau.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Medi

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Deudraeth
  Rhanbarth Meirionnydd
  Man Cyfarfod: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
  7.00 Nos Lun olaf y mis

  2018
  Medi 24ain - 'Byw a Bod yn Bwydo' gan Margaret Brychyni
  Hydref 29ain - 'Cadw Trefn a Chadw'n Ddiogel' gyda PCSO Paula Stewart
  Tachwedd 26ain - Noson yng nghwmni yr Amryddawn Alun Ffred
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Heliwr (12.00-12.30)

  2019
  Ionawr 28ain - 'Mentro' gyda Mirain Gwyn
  Chwefror 25ain - Noson y Dysgwyr, cyfle i chwarae gêm 'Chwilen' a sgwrsio
  Mawrth 25ain - 'Mwynhau Talentau Ieuenctid y Fro' gyda Band Pres John Glyn Jones
  Ebrill 29ain - Eirlys Jones Roberts yn 'Dysgu Cerdd-Dramor'
  Mai 20fed - 'Hwyl ar Ganu gydag Ysgolion y Fro'
  Mehefin 3ydd - Taith yr Haf i'r Gerddi Bodnant

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Lona Jones
  36 Maes Gerddi, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9LE
  01766 515 746
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mona Hughes
  Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
  01341 423 200
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Eirian Roberts
  Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
  01678 540 310
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Bethan Edwards
  Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
  01678 540 601
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883