Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Medi Michael

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Penrhosgarnedd yn Casglu Sbwriel

Bu tipyn o grafu pen am sut roedd mynd o gwmpas casglu sbwriel i gyrraedd ein targed. Rhaid cael menyg, medd pawb, a theclyn i godi’r sbwriel, ond o ble? Rydym yn cwrdd mewn ystafell braf sy’n rhan o adeilad cynllun gofal ychwanegol – allwn ni ddim cario sbwriel i mewn ac allan! A sut gallwn ni ddangos ein bod yn gwneud mwy na’r ailgylchu arferol a wnawn bob wythnos.

Yna cofiwyd fod un o gynghorwyr Bangor, Elin Walker Jones, yn trefnu i griw ddod at ei gilydd i gasglu sbwriel bob hyn a hyn. Cysylltu ag Elin a chanfod fod yr un nesa’n digwydd fel rhan o fis “Gwanwyn Glân Cymru”. Perswadio’r aelodau i ddod ar ddydd Sadwrn, Mai y 6ed, a ffwrdd â ni.

Lis, Cynthia, Enyd a Rhianwen gyda chyfran fach o’r sbwriel a gasglwyd

Daeth naw o’r gangen i gyd a chafwyd dwy awr gynhyrchiol iawn. Cyfarfod ym maes parcio Ysgol Friars a mynd o gwmpas yn ddwy ac yn dair. Aethon ni ddim ymhell – glynu at ein ‘milltir sgwâr’ yn llythrennol. Gyda chymorth Elin a rhai o’r trigolion lleol, llenwyd DEG bag mewn dim o dro. Agoriad llygad yn wir. Teimlo cymysgedd o falchder ein bod wedi clirio darn bach o dir ond rhwystredigaeth gan wybod gymaint mwy oedd ar ôl ac mai’r un yw’r darlun ym mhob man. Beth yw’r pwynt? mae rhai yn gofyn. Wel y pwynt yw tynnu sylw at broblem sbwriel, ac annog pobl i edrych ar ôl eu darn bach eu hunain fel bod eraill gobeithio yn dilyn eich esiampl. A beth bynnag, roeddem allan yn yr awyr agored, ambell i lecyn cysgodol yn heulog iawn; cyfle i gerdded a chael sgwrs wrth weithio. Clywais fod un o’r aelodau yn nain eto a bod mab un arall yn priodi cyn bo hir.

Yn y cyfamser, anfonodd dwy o’r aelodau e-bost i ddweud nad oedden nhw ar gael ar y prynhawn Sadwrn ond eu bod wedi bod yn casglu sbwriel yn eu patshyn nhw – Mair ym Mhorthaethwy; a Nerys, ar ei gwyliau yn Sbaen, wedi penderfynu fod angen clirio’r sbwriel ar y traeth yno! Dangos fod ymrwymiad Merched y Wawr yn mynd ymhell y tu hwnt i ffiniau’r hen wlad!

Nerys Roberts yn gwneud ei rhan ar y traeth yn Sbaen!

 

Erthygl gan Sioned Jones

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  2018
  Medi 19eg - Noson o adloniant yng nghwmni Caleb Rhyd
  Hydref 17eg - Gareth Evans- Jones yn holi Sian Northey a Sonia Edwards
  Tachwedd 21ain - Sioned Glyn yn trafod ac yn arddangos ei gwaith
  Rhagfyr 19eg - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2019
  Ionawr 30ain - Gwahoddiad i ymuno â Changen Merched y Wawr Bangor
  Chwefror 20fed - Hyder Mewn Lliw gyda Sonia Williams
  Mawrth 20fed - Mair Tomos Ifans (noddir gan y Cynllun Noson Allan)
  Ebrill 10fed - Byd y Gohebydd gyda Nia Thomas
  Mai 15fed - Gwisgoedd ffasiwn ers diwedd y 70au gyda Menna Gilbert
  Mehefin 19eg - Taith Haf i Halen Môn a swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Medi Michael
  9 Lon y Meillion, Bangor, gwynedd LL57 2LE
  01248 372 389
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883