Cangen Merched y Wawr Pontypridd
Croeso i gangen Merched y Wawr Pontypridd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Cerys Webber

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Gerdded a swper yn y Miskin Arms

Ym mis Gorffennaf 2017 aethom ni, Merched y Wawr Cangen Pontypridd, ar ein taith gerdded flynyddol. Fe’n tywyswyd eleni eto gan Mr Glyn Hughes a chychwynwyd ein taith ger y Miskin Arms ym mhentref hynafol Meisgyn. Cawsom noson braf i gerdded ac roedd yn hyfryd mynd ar hyd llwybrau yn arwain trwy gaeau porfa mas yn y wlad. Serch hynny, ‘roedd swn trafnidiaeth cyson yr M4 yn ein hatgoffa nad oeddem wir ym mherfeddion cefn gwlad.

Dringasom o Feisgyn i fyny'r gefnen sydd uwchlaw afon Elái a chyrraedd y brig, sef Allt-y-Gawrddu a thynnwyd llun o'r cerddwyr ar y llwybr coediog yn y man hynny.

Dringasom o Feisgyn i fyny’r gefnen sydd uwchlaw afon Elái a chyrraedd y brig, sef Allt-y-Gawrddu a thynnwyd llun o’r cerddwyr ar y llwybr coediog yn y man hynny.

‘Roedd y llwybr yn mynd ar i waered o fan ‘ny ‘mlaen a chyn bo hir cyrhaeddom Faenordy Meisgyn, sydd bellach yn westy. Mae hen hanes i’r Maenordy – yn mynd ‘nôl i’r ddeuddegfed ganrif. Yn y ail ganrif ar bymtheg a’r deunawfed ganrif ‘roedd teulu o’r enw Basset yn byw yno. Erbyn canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ‘roedd gŵr o’r enw David Williams yn berchen ar y stâd ac fe adeiladodd y maenordy presennol yn 1864. ‘Roedd wedi dod yn gyfoethog trwy berchen gweithfeydd glo yng nghwm Dâr. Adnabuwyd ef hefyd wrth ei enw barddol ‘Alaw Goch’ a bu yn un o garedigion yr Eisteddfod.

Yn fwy diweddar daeth y maenordy i ddwylo’r teulu Rosenberg, sydd wedi ei adfer a’i droi yn westy moethus.

Manteisiwyd ar lygedyn o haul i dynnu llun o'n grwp gyda'n tywysydd, Glyn Hughes, o flaen yr adeilad hardd hwn.

Manteisiwyd ar lygedyn o haul i dynnu llun o’n grwp gyda’n tywysydd, Glyn Hughes, o flaen yr adeilad hardd hwn.

Wedi ffarwelio â’r maenordy, dilynom y llwybr ar lawr y cwm, heibio afon Elái a maes criced Clwb Criced Maenordy Meisgyn ac yn ôl maes o law i bentref Meisgyn a’r Miskin Arms.

Gorffennwyd y noson gyda phryd o fwyd blasus yn y Miskin Arms

Gorffennwyd y noson gyda phryd o fwyd blasus yn y Miskin Arms

Gorffennwyd y noson gyda phryd o fwyd blasus yn y Miskin Arms. Er nad oedd ei pherchennog enwog, Dudley Newbury, wrth law y noson honno, mi ddaeth ein haelod diweddaraf, Sarah, a’i merch fach 9 wythnos oed gyda hi. ‘Roedd yr holl aelodau am y cyntaf i fagu’r babi!

Cafodd bawb noson fendigedig ac edrychwn ymlaen at gyfarfod cyntaf y flwyddyn newydd ym mis Medi.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mai

   • Awst

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Hydref

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

 • Cangen Pontypridd
  Bydd pob cyfarfod am 7.30yh yn Festri Capel Sardis, oni ddangosir yn wahanol.

  2018
  Medi 13eg - Noson Caws a Gwin gydag adloniant gan Catrin Dafydd
  Hydref 11eg - Noson am goginio gydag Eluned Davies-Scott
  Hydref 31ain - Tachwedd 3ydd yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg - Recordio NOSON LAWEN
  Tachwedd 8fed - Teithiau i brifddinasoedd Ewrob gyda Dorian Morgan
  Tachwedd 9fed am 6.30yh yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg - Cwis Hwyl Cenedlaethol
  Rhagfyr 2il am 3.00yh yng Nghapel Tabernacl, Efail Isaf - Gwasanaeth Nadolig y Rhanbarth
  Rhagfyr 13eg - Noson Nadoligaidd yr aelodau

  2019
  Ionawr - Cefnogi Plygain Pentyrch – dyddiad ac amser i’w hysbysu
  Chwefror 14eg - Yoga gyda Mari Rhys
  Mawrth 14eg - Cinio Gŵyl Dewi a dathlu’r deg – Gwesty i’w benderfynu
  Mai 9fed - Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin 13eg - Mordeithiau gyda Dorothy Todd
  Gorffennaf 11eg am 6.00yh wrth dafarn Brynffynnon, Llanwynno - Glyn Hughes yn arwain taith gerdded gyda swper i ddilyn
  Gorffennaf 13eg drwy’r dydd yng nghanol y dre’- Parti Ponty
  Gwibdaith Haf – i’w benderfynu

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cerys Webber
  7 Coed-y-Brenin, Maesycoed, Pontypridd CF37 1QE
  01443 485 275
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249