Cangen Merched y Wawr Y Talwrn
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Talwrn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Merched y Wawr, Talwrn 2009 -2015

Rydym yn dal i gyfarfod i fwynhau pob math o weithgareddau a thripiau.  Bu sawl tro ar fyd ers 2009 ac fe gollwyd nifer o aelodau.  Symudodd eraill ond wrth lwc daeth aelodau newydd atom i fwynhau’r gwmnïaeth.  Mae’n dwy aelod hynaf dros 90 ond mae’r ddwy yn heini ac yn ifanc a hwyliog iawn eu hysbryd.

Rwy’n siŵr mai ni yw’r unig gangen yng Nghymru i fedru dweud bod dwy o’n haelodau wedi ennill Gwobr Tir na n-Og  –  Mair Wynn Hughes wedi ei hennill 4 gwaith i gyd a Bethan Wyn Jones wedi ei hennill am y tro cyntaf llynedd.  Mae Mair Wynn Hughes wedi ennill Tlws Mary Vaughan Jones  hefyd.  Cawsom noson hyfryd ym mis Chwefror yng nghwmni Mair pan fu’n bwrw golwg dros 50 mlynedd o sgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc  –  99 o gyfrolau i gyd – hyd yn hyn!

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Talwrn 1975 hyd heddiw

Cangen Y Talwrn, Rhanbarth Môn

Dyma hanes Cangen Merched y Wawr Y Talwrn, Rhanbarth Môn o 1975 hyd heddiw.

1975

Blwyddyn sefydlu’r gangen dan arweiniad Meri Rhiannon Elis.  Ar wahoddiad Meri daeth criw at ei gilydd ym Modlondeb i drefnu sefydlu Cangen y Talwrn.

Ar hyd y blynyddoedd bu Meri’n arian byw yn ein plith ac yn asgwrn cefn i’r gangen.

Hydref 1975

Y cyfarfod cyhoeddus cyntaf yn Neuadd y Pentref.  Cafwyd sgwrs am ei gwaith gan y nofelydd Jane Edwards.

Tachwedd 1975

Y wraig wadd oedd Elen Roger Jones – yr actores adnabyddus o Farianglas – a mam Meri.  Dangosodd y dillad arbennig a gasglwyd ganddi dros y blynyddoedd.

Bu’r gangen yn lwcus o gael ei chwmni lawer gwaith wedyn.

Elen Roger Jones a Meri Rhiannon Elis Cangen MYW Y Talwrn

Elen Roger Jones a Meri Rhiannon Elis

 Rhagfyr 1975

Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau undebol ar gyfer y pentref er mwyn casglu arian tuag at elusennau lleol ac rydym yn dal i’w gynnal hyd heddiw.  Yn 2008 codwyd arian tuag at yr Ambiwlans Awyr a’r Ysgol Feithrin.

Roedd 35 o aelodau yn y flwyddyn gyntaf.  Gwelir 4 ohonynt yn lluniau’r parti i ddathlu pen-blwydd y gangen yn 30 oed:

Meri Rhiannon Elis, Myfanwy Williams, Elizabeth Williams a Beryl Hughes yn llun y grŵp.

Meri Rhiannon Elis, Myfanwy Williams, Elizabeth Williams a Beryl Hughes yn llun y grŵp.

Meri Rhiannon Elis  Myfanwy Williams yn torri'r deisen

Meri Rhiannon Elis Myfanwy Williams yn torri’r deisen

Pan dynnwyd y llun hwn roedd Meri a Richard newydd symud i Landegfan.

Roedd yn chwith gennym ei cholli ond cadwodd ei chysylltiad a threfnu bod canghennau’r Talwrn a Llandegfan yn cyd-gyfarfod bob blwyddyn – arferiad sy’n parhau.  Tristwch mawr i ni i gyd oedd colli Meri ym mis Hydref 2007.

Cangen fechan wledig ydym ond rydym wedi cefnogi gwaith Rhanbarth Môn, Pum Rhanbarth y Gogledd a’r Pwyllgorau Cenedlaethol.

Myfanwy Williams oedd yr un fwyaf prysur yn ein plith:
Llywydd Rhanbarth Môn – 1978-80   a   2000-02
Llywydd y Pum Rhanbarth  2000
Trysorydd y Pum Rhanbarth
Trysorydd Rhanbarth Môn dair gwaith
Aelod o’r Pwyllgor Cyllid Cenedlaethol ac aelod o’r Pwyllgor Celf a Chrefft

Bu Delyth Jones yn Drysorydd ac Ysgrifennydd y Rhanbarth ddechrau’r ganrif hon.

Bu Ann Jones yn Ysgrifennydd Pwyllgor Cenedlaethol y Dysgwyr ddiwedd yr 80au.  Bu’n trefnu Ysgol Undydd y Dysgwyr yn Llangefni ar ran Rhanbarth Môn ac Ysgol Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Bangor o ddiwedd yr 80au hyd 2007.

Rydym wedi bod ac yn dal i fod yn brysur yn cefnogi bywyd y gymuned:
Eisteddfod y Talwrn                         Papur bro
Neuadd y Pentref                            Darllen i’r deillion
Dysgwyr yr ardal

Byddai’r aelodau’n mynd i’r Dosbarth Cymraeg oedd yn cael ei gynnal yn y Neuadd i sgwrsio efo’r dysgwyr.  Bydd rhai yn mynd i Ysgol Undydd y Rhanbarth yn Llangefni. Mae nifer o ddysgwyr wedi bod yn aelodau efo ni ac wedi cyfrannu at ein gweithgareddau.

Meri, Myfanwy ac Alice efo'r dosbarth Cymraeg yn Neuadd y Pentref

Meri, Myfanwy ac Alice efo’r dosbarth Cymraeg yn Neuadd y Pentref

Alice Williams yn Ysgol Undydd  Rhanbarth Merched y Wawr Môb

Alice Williams yn Ysgol Undydd y Rhanbarth

Cawsom lawer iawn o hwyl yn ein cyfarfodydd, ar dripiau a theithiau dirgel, helfa drysor ambell i ddrama ac Eisteddfod Lol.

Meri a Myfanwy mewn drama yn 1989 merched y wawr Y Talwrn,Môn

Meri a Myfanwy mewn drama yn 1989

Meri Rhiannon Elis a Vera ap Rhobert - Merched y Wawr Y Talwrn, Môn

Meri Rhiannon Elis a Vera ap Rhobert

Cawsom un awr fawr – ni enillodd y Cwis Hwyl Cyntaf yn 2002! Aelodau’r tim oedd Kim Davies, Carys Taylor, Meri Rhiannon Elis ac Ann Jones. Roeddem yn gydradd ail yn 2007.

Enillwyr y Cwis Hwyl Cenedlaethol 2002

Enillwyr y Cwis Hwyl Cenedlaethol 2002 – Kim Davies, Carys Taylor, Meri Rhiannon Elis ac Ann Jones

Mae un o’n haelodau, Bethan Wyn Jones, yn adnabyddus am ei gwaith yn cyflwyno byd natur trwy gyfrwng sgyrsiau radio, erthyglau papur newydd, nifer o lyfrau, llu o ddosbarthiadau addysg oedolion a mwy byth o nosweithiau i amryfal gymdeithasau ledled Cymru.  Mae hefyd yn brysur efo’r gwaith o ddiogelu dyfodol y wiwer goch ym Môn.

Eleni mae gennym 21 o aelodau(2009).   Mae cymunedau Môn wedi newid ac mae amryw yn dod atom o bentrefi eraill erbyn hyn i fwynhau’r gweithgareddau amrywiol.

Dyma lun o’r aelodau ar ein taith ddiweddaraf i weld yr ardd hardd yn y Penrhyn a gardd hyfryd Vera ap Rhobert yn Sycharth.

Ymweliad â gardd y Penrhyn, Mai 2009 - Cangen y Talwrn, Merched y Wawr Môn

Ymweliad â gardd y Penrhyn, Mai 2009

Rhes gefn: Anwen Jones, Vera ap Rhobert, Jean Humphreys, Frances Parry, Myfanwy Williams, Delyth Jones, Beryl Hughes, Alice Williams, Myfanwy Jones, Gwenda Jones
Rhes Flaen: Elizabeth Williams, Buddug Thomas, Diane Thomas, Barbara(perchennog yr ardd), Janet Quinn, Jean Williams
Ann Jones oedd yn tynnu’r llun.
Doedd Bethan Wyn Jones, Mair Hughes, Joyce Bennett, Ann Evans, Pat Jones, Owenna Orme ddim yn gallu bod yno.

Rydym yn dal i gyfarfod i fwynhau pob math o weithgareddau a thripiau.  Bu sawl tro ar fyd ers 2009 ac fe gollwyd nifer o aelodau.  Symudodd eraill ond wrth lwc daeth aelodau newydd atom i fwynhau’r gwmnïaeth.  Mae’n dwy aelod hynaf dros 90 ond mae’r ddwy yn heini ac yn ifanc a hwyliog iawn eu hysbryd.

Rwy’n siŵr mai ni yw’r unig gangen yng Nghymru i fedru dweud bod dwy o’n haelodau wedi ennill Gwobr Tir na n-Og  –  Mair Wynn Hughes wedi ei hennill 4 gwaith i gyd a Bethan Wyn Jones wedi ei hennill am y tro cyntaf llynedd.  Mae Mair Wynn Hughes wedi ennill Tlws Mary Vaughan Jones  hefyd.  Cawsom noson hyfryd ym mis Chwefror yng nghwmni Mair pan fu’n bwrw golwg dros 50 mlynedd o sgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc  –  99 o gyfrolau i gyd – hyd yn hyn!

Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Y Talwrn
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Neuadd y Pentref
7.00 3ydd Nos Fercher y mis

2019
Medi 18 - Pethau Gwerthfawr - Simon Bower
Hydref 16 - Gwaith Gorwel - Llangefni
Tachwedd 20 - Y Gair a'r Gân - Mair Carrington Roberts
Rhagfyr - Cinio Nadolig

2020
Ionawr 15 - Noson Gartrefol
Chwefror 19 - Gwaith llyfrgellydd - Bethan Hughes Jones
Mawrth 18 - Dathlu Gŵyl Dewi
Ebrill 22 - Noson o gerddoriaeth - Nia Efans
Mai 19 - Garddio - Noel Thomas
Mehefin - Te Prynhawn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Cysylltydd:
Ann Jones
Wern, Talwrn, Llangefni, Ynys Môn LL77 7TF
01248 723 922
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883