Casglu Sbwriel ym Mhenrhosgarnedd a Sbaen!

Bu tipyn o grafu pen am sut roedd mynd o gwmpas casglu sbwriel i gyrraedd ein targed. Rhaid cael menyg, medd pawb, a theclyn i godi’r sbwriel, ond o ble? Rydym yn cwrdd mewn ystafell braf sy’n rhan o adeilad cynllun gofal ychwanegol – allwn ni ddim cario sbwriel i mewn ac allan! A sut gallwn ni ddangos ein bod yn gwneud mwy na’r ailgylchu arferol a wnawn bob wythnos.

Yna cofiwyd fod un o gynghorwyr Bangor, Elin Walker Jones, yn trefnu i griw ddod at ei gilydd i gasglu sbwriel bob hyn a hyn. Cysylltu ag Elin a chanfod fod yr un nesa’n digwydd fel rhan o fis “Gwanwyn Glân Cymru”. Perswadio’r aelodau i ddod ar ddydd Sadwrn, Mai y 6ed, a ffwrdd â ni.

Lis, Cynthia, Enyd a Rhianwen gyda chyfran fach o’r sbwriel a gasglwyd

Daeth naw o’r gangen i gyd a chafwyd dwy awr gynhyrchiol iawn. Cyfarfod ym maes parcio Ysgol Friars a mynd o gwmpas yn ddwy ac yn dair. Aethon ni ddim ymhell – glynu at ein ‘milltir sgwâr’ yn llythrennol. Gyda chymorth Elin a rhai o’r trigolion lleol, llenwyd DEG bag mewn dim o dro. Agoriad llygad yn wir. Teimlo cymysgedd o falchder ein bod wedi clirio darn bach o dir ond rhwystredigaeth gan wybod gymaint mwy oedd ar ôl ac mai’r un yw’r darlun ym mhob man. Beth yw’r pwynt? mae rhai yn gofyn. Wel y pwynt yw tynnu sylw at broblem sbwriel, ac annog pobl i edrych ar ôl eu darn bach eu hunain fel bod eraill gobeithio yn dilyn eich esiampl. A beth bynnag, roeddem allan yn yr awyr agored, ambell i lecyn cysgodol yn heulog iawn; cyfle i gerdded a chael sgwrs wrth weithio. Clywais fod un o’r aelodau yn nain eto a bod mab un arall yn priodi cyn bo hir.

Yn y cyfamser, anfonodd dwy o’r aelodau e-bost i ddweud nad oedden nhw ar gael ar y prynhawn Sadwrn ond eu bod wedi bod yn casglu sbwriel yn eu patshyn nhw – Mair ym Mhorthaethwy; a Nerys, ar ei gwyliau yn Sbaen, wedi penderfynu fod angen clirio’r sbwriel ar y traeth yno! Dangos fod ymrwymiad Merched y Wawr yn mynd ymhell y tu hwnt i ffiniau’r hen wlad!

Nerys Roberts yn gwneud ei rhan ar y traeth yn Sbaen!