Cerdded yr Arfordir – Clwb Camu Mlan, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Ers dechrau’r flwyddyn eleni mae aelodau’r grŵp Camu Mlan wedi bod yn cerdded rhannau o arfordir Gorllewin Morgannwg bob yn ail wythnos gan ddechrau cerdded ym mis Ionawr o Neuadd y Sir yn Abertawe ar hyd y prom draw i gyfeiriad y Mwmbwls.  Roedd yn fore heulog braf ond yn oer iawn a gorfu inni droi’n ôl pan oedd y llwybr yn rhy llithrig, felly aethom draw i SA1 i gwblhau’r daith.

taith gerdded gorllewin morgannwg

Oherwydd tywydd gwlyb ddiwedd Ionawr y tro nesa inni gerdded yr arfordir oedd ddechrau Chwefror, gan gerdded o Croffti i Lanrhidian yng ngogledd Gŵyr ar ddiwrnod mwll oer. Roedd yr awyr yn llwyd a’r ffordd yn wlyb a’r unig ddifyrrwch oedd y ceffylau gwyllt oedd yn mynnu dod tuag atom er nad yn heriol.  Ar ol cerdded roedd yn rhaid cael crempog gyda’r coffi gan ei bod yn ddydd Mawrth Ynyd.

X-2013060609592207511

Lluniau Croffti- Llanrhidian

X-201306061518292641

X-2013060609592897113

Pythefnos yn ddiweddarach roeddem lawr ar draeth Oxwich yn ne Gŵyr ac yn cerdded y tro hwn ar y traeth draw i gyfeiriad Bae y Tri Clogwyn.

Roedd y môr allan ac yn dawel a dim ond rhyw ddwsin o bobl ar y traeth hir tywodlyd gyda ni.  Roeddem i gyd yn gwerthfawrogi cyfoeth yr arfordir a’r golygfeydd sy gennym ar ein stepen drws.

X-2013060609593516421

X-2013060609594035924

X-2013060609594429026

Oxwich i Benmaen,  Y Tri Clogwyn yn y cefndir

Ein taith olaf cyn gwyliau’r Pasg oedd ar yr arfordir o Borthcawl i Sgêr ac unwaith eto roedd yn oer iawn ar y bore Mawrth yma ac mae hynny yn amlwg yn y llun a dynnwyd,  cyn mynd am baned twym mewn gwesty lleol!

X-2013060609595015632

Porthcawl i Sger

Ar ol y Pasg dyma gwrdd yn y caffi syrffio ar draeth Abertawe i gerdded draw at y Mwmbwls unwaith eto, gan i ni fethu gwneud hynny oherwydd tywydd garw ddechrau’r flwyddyn.  Wrth fynd draw roedd y môr i mewn ond ar drai wrth inni ddychwelyd ac fel arfer roeddem wedi cerdded rhyw 4k erbyn diwedd y daith, a chael paned hanner ffordd y tro yma nid ar y diwedd, am newid.

X-2013060610000413338

Caffi syrffio, Bae Abertawe. Wedi cerdded draw i’r Junction a nôl

Digon diflas oedd y daith nesaf gan taw dilyn llwybr ar drac yr hen reilffordd o Benclawdd i gyfeiriad Tregwyr wnaethom ac mae’r llwybr yn cyd-redeg a’r ffordd fawr brysur.  Dim ond rhyw 2k oedd y daith nol a mlaen felly aethom i lawr drwy bentre Penclawdd i’r Croffti a Llanmorlais i gwblhau’r daith.

X-2013060610001182448

X-2013060610001907849

Penclawdd

Ddechrau Mai roedd 12 o’r criw arferol wedi mynd ar daith dramor i’r Almaen ac felly dim ond rhyw chwech oedd yno i gerdded y llwybr o’r Mwmbwls draw i Langland, ond eto ni allem llai na  rhyfeddu at y golygfeydd a’r traethau braf yn ein bro.  Tywydd braf hefyd!

X-2013060610002617655

Langland

Aethom i un o draethau enwog arall y rhanbarth bythefnos yn ddiweddarach gan gerdded ar hyd y prom yn Aberafan.   Roedd y traeth yn edrych ar ei orau a’r tywod yn lan a’r môr ar drai;  a llawer o welliannau i’r tir o gwmpas y prom ers pan fuom yno ddiwetha.  Tipyn o wynt ond dim glaw tra buom yn cerdded.

X-2013060610003194863

Traeth Aberafan 21-05-13