Cyhoeddi rhifyn arbennig o’r Wawr i Ddathlu’r Aur

Pan ddaeth yr alwad ffôn oddi wrth Tegwen yn gofyn i mi olygu rhifyn Dathlu’r Aur o’r Wawr fy ymateb cyntaf, gan wybod nad oes modd dweud na wrth Tegwen beth bynnag, oedd, ‘Dyna fraint a dyna gyffrous!’ Fel hanesydd roedd gen i syniadau uchelgeisiol am gyflwyno hynt a helynt y mudiad, newidiadau ym myd merched a Chymru a’r Gymraeg yn ystod yr hanner canrif ddiwetha yn ein cylchgrawn.

Yna trawodd realiti. Mae gennym  ein llyfrau hanes eisoes: Perlau’r Wawr a olygwyd gan Marged Jones i ddathlu’r pen-blwydd perl a Merched y Wawr, trysorfa o hanesion yn rhychwantu gwaith y mudiad ac a olygwyd gan Mererid Jones yn 2012. Bob tro y meddyliwn am thema ddiddorol y gallwn fynd ar ei thrywydd, fel hanes y dechreuadau yn y Parc neu’n hymwneud â dysgwyr, er enghraifft, roedd wedi ei gwneud eisoes, ac nid oeddwn eisiau cyflwyno cawl eildwym i’n haelodau.

Ac felly dyma gyflwyno DATHLIAD AUR – teyrngedau i rai o’n gwirfoddolwyr ffyddlonaf ac ysbrydoledig ac i’n rhanbarthau, ein canghennau a’n clybiau hirhoedlog; pytiau o gyfraniadau difyrraf Y Wawr ac erthyglau amrwiol eraill a fydd at ddant ein darllenwyr, gobeithio. Yn sicr, mae digon i’w ddathlu, fel y mae’r Prosiect Treftadaeth wedi’i ddarganfod mor llwyddiannus eleni.

Bu’r profiad o baratoi a chywain y defnydd yn ysbrydoliaeth i mi ac yn hwb i addunedu i barhau â’r gwaith a’r pleser a ddaw yn sgil bod yn aelod o Ferched y Wawr gyhyd ag y gallaf. Gobeithio y byddwch chwithau yn ymfalchio yn ein llwyddiannau a’n cyflawniadau. Mae gennym drysor o fudiad, bu’n anrhydededd cyfrannu ato. Ymlaen y dylem edrych felly, a hynny at ddyfodol euraidd-ddisglair i’n mudiad unigryw a rhyfeddol.                                Catrin Stevens (Golygydd)

Cynnwys: Byd y fenyw 1967-2017; Ein Llywyddion Anrhydeddus, Anrhydeddus; Oriel ein Canghennau Cynnar; Ffasiwn a Fi; Cerrig Milltir 1968-2012; Chwifiwn ein Baneri ..; Dyddiadur Hafina Clwyd; Temtasiynau Te'r Aur; Ein Prosiect Treftadaeth; Croesair y Dathlu; Cerddi'r Hanner canrif; Dathlu Ein Disgwyr Disgleiriaf; Clybiau Gwawr; Dathlu Dychmygus; Trysorfa o Atgofion; Beth sy'n gwneud Llywydd Cenedlaethol; Oriel ein Paneli; Pytiau Difyr; Posau 'Pa Gangen?'; Bywyd mewn wythnos; Rhagor o Ddathlu Dychmygus

Cynnwys: Byd y fenyw 1967-2017; Ein Llywyddion Anrhydeddus, Anrhydeddus; Oriel ein Canghennau Cynnar; Ffasiwn a Fi; Cerrig Milltir 1968-2012; Chwifiwn ein Baneri ..; Dyddiadur Hafina Clwyd; Temtasiynau Te’r Aur; Ein Prosiect Treftadaeth; Croesair y Dathlu; Cerddi’r Hanner canrif; Dathlu Ein Dysgwyr Disgleiriaf; Clybiau Gwawr; Dathlu Dychmygus; Trysorfa o Atgofion; Beth sy’n gwneud Llywydd Cenedlaethol; Oriel ein Paneli; Pytiau Difyr; Posau ‘Pa Gangen?’; Bywyd mewn wythnos; Rhagor o Ddathlu Dychmygus

Diolch i Catrin am ei gwaith arbennig yn casglu’r deunyddiau ynghyd i greu rhifyn arbennig sy’n adlewyrchu’r ffaith fod y Mudiad yn dathlu 50 mlynedd ers ei sefydlu yn 1967. Dymunwn gydnabod cymorth ariannol Cronfa Dreftadaeth y Loteri tuag at y rhifyn hwn.

Diolch i’r holl olygyddion a chyfranwyr dros y pum degawd diwethaf am sicrhau fod cylchgrawn Y Wawr yn cael derbyniad gwresog ar aelwydydd Cymru. Edrychwn ymlaen yn fawr i’r rhifynnau nesaf ac i ddathlu’r 200fed rhifyn ym Mis Mai 2018. Ymlaen â’r Wawr!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf