Fel eich Llywydd Cenedlaethol rwyf yn rhoi ychydig eiriau ar ein gwefan yn ystod yr argyfwng.

Yn ein cyfarfod brys ar y 7fed o Fawrth yn Aberystwyth bu’r pwyllgor Llywio yn trafod a phenderfynu dilyn cyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Ar y pryd roedd y feirws ymhell iawn o Gymru ond erbyn hyn mae wedi cyrraedd ein cymunedau. A heddiw 23/3/2020 mae 16 wedi marw.

Oherwydd y Coronafeirws bydd newidiadau i ni fel unigolion am y misoedd nesaf. 

Mae staff y swyddfa yn gallu gweithio o adref, felly croeso i chi gysylltu ar yr e-byst arferol, neu ar gweplyfr neu drydar a bydd rhifau ffôn yn parhau’r un fath gan gynnwys rhif ffôn y swyddfa.

 

Dyma’r newidiadau sydd yn effeithio ar Galendr Cenedlaethol Merched y Wawr dros y misoedd nesaf.

• Cyfarfod Blynyddol ym Machynlleth ar 16 o Fai wedi ei ohirio i Mai 2021.  

1) Ond byddwn yn dal yn derbyn y cystadlaethau llenyddol ac yr ydym wedi newid y dyddiad cau i Mai 1af.

• Mae’r Urdd wedi gohirio Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych.

1) Bydd yn cael ei chynnal yn 2021.

• Sioe Fawr ar gyfer mis Gorffennaf wedi ei chanslo

• Daeth y neges ganlynol gan yr Eisteddfod Genedlaethol  

“Mae’r sefyllfa sy’n wynebu’r Eisteddfod Genedlaethol, fel cymaint o ddigwyddiadau eraill ym mhob cwr o Gymru, yn newid yn ddyddiol, ac rydym yn parhau i adolygu a datblygu ein cynlluniau er budd pawb ar hyn o bryd.”

• Roedd Merched y Wawr wedi cysylltu gyda’r aelodau 16/3/2020 i ohirio pob ymarfer ar gyfer Eisteddfod Ceredigion.

1) Côr Hwyliog dan arweiniad Jill Lewis – dim ymarferion

2) Unrhyw weithgaredd grŵp yn ymwneud a’n stondin.

3) Mae croeso i chi gysylltu gyda Hazel Thomas Swyddog Datblygu Ceredigion a Phenfro os oes gennych unrhyw ymholiad.

 

• Mae digwyddiadau ar draws Cymru wedi eu gohirio neu eu canslo nes yr hysbysir chi ar ein gwefan. Rhaid dilyn canllawiau ein mudiad yn Genedlaethol er budd diogelwch pawb ym mhob rhanbarth.

1) Cwrs Crefft y De wedi ei ohirio nes yn ddiogel i’w gynnal

2) Cinio Llywydd y De a’r Gogledd wedi ei ohirio nes yn ddiogel i’w gynnal

3) Gŵyl y Pum Rhanbarth yn Llanrwst ar 9fed o Fai 2020 wedi ei ohirio i Mai 2021

4) Bowlio Deg yn Rhanbarthol ac yn Ogleddol – wedi ei ganslo

 

• Penwythnos Preswyl Caerfyrddin – Medi 2020

1) Gofynnwn i bawb sydd am ddod i’r Penwythnos Preswyl fel preswylwyr barhau i ddanfon eu ffurflenni cofrestru a blaendal erbyn dechrau Mis Mai.

2) Byddwn yn eich ad-dalu os na fydd yn bosibl i ni gynnal y digwyddiad ym mis Medi.

Pan nes i’ch cyfarch ym Mhenwythnos Preswyl Abertawe 2016 nes i Estyn fy Llaw i chi’r aelodau. Yna wedi dod yn Llywydd yng Nghaerdydd 2018 nes i ofyn i chwi Gydio yn fy Llaw.  Rwyf nawr yn erfyn arnoch i olchi’ch dwylo’n gyson a  gwrando ar argymhellion Y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Mae bywyd yn werthfawr, dim trafeilio ac felly fel mudiad cadw’ch mewn cysylltiad gan wneud y

PETHAU BYCHAIN, YMARFEROL,

DOETH I GYNORTHWYO’N GILYDD.

Cofion atoch, cadwch yn saff

Meirwen