Penwythnos Preswyl 2019

Cynhaliwyd Penwythnos Preswyl 2019 ym Mangor, dan yr enw Bwrlwm Bangor. Cafwyd penwythnos llawn digwyddiadau a bwyta o gwmpas safle Prifysgol Bangor yn ogystal a gwibdeithiau i chwech leoliad gwahanol o gwmpas yr ardal.

Roedd yr holl aelodau yn cael ei croesawu gan y Llywydd Cenedlaethol Meirwen Lloyd ac Anne Ellis yr Ysgrifennydd Cenedlaethol.

Ar ôl i’r aelodau gasglu eu bagiau gyda’u pecyn penwythnos a goriadau yr ystafelloedd, gweithio’i ffordd a darganfod yr ystafelloedd oedd y cam nesaf, a oedd yn her i ddweud y lleiaf!!

Bu swper i ddilyn yn Neuadd Reichel.

Cafwyd wledd o noson nos Wener yng nghwmni enwogion o’r ardal.  Y Llywydd Meirwen Lloyd oedd yn croesawu, yn ogystal a Delyth Murphy – Pennaeth y Ganolfan ehangu mynediad a Menna Baines oedd wedi dod ar ran ei phartner Peredur Lynch o’r Brifysgol i ddarllen englyn yr oedd wedi ei ysgrifennu ar gyfer y penwythnos preswyl.

Meirwen yn croesawu.

 

Delyth Murphy a Menna Baines.

Daeth adloniant y noson gan Dafydd, Sian, Math a Chôr Dre. Cafwyd amrywiaeth eang o adloniant o safon uchel drwy gydol y noson.

Côr Dre.

Dafydd a Sian.

Math.

Roedd bore Sadwrn yn fore prysur dros ben! Cafodd pawb eu brecwast yn yr hosteli cyn dal y bws i fynd lawr i neuadd PJ. Bu nifer o siaradwyr drwy gydol y bore.

Cafwyd lansiad llyfr Catrin Stevens o “Hanes Menywod Cymru 1920-60”.

Bu Elin Tomos yn trafod Hanes Merched Bro’r Llechi.

Yn dilyn hynny cafwyd Sioe ffasiwn gan siop leol ym Mangor, ‘So Chic’ yn dangos amrywiaeth o ddillad sydd ar gael yn y siop.

Carys perchennog ‘So Chic’.

 

Yn y toriad paned cafodd yr aelodau gyfle i siopa gyda Palas Print, Cardiau Haf Thomas, Gemwaith Tlws a Cymunedau Digidol Cymru, Hyder Digidol, Iechyd a Llês.

Gemwaith Tlws a Palas Print.

Cardiau Haf Thomas.

Aelodau’n defnyddio ‘teclyn’ Digidol Cymru.

Daeth Cadi Iolen i drafod 50 mlynedd ers cau Chwarel Dinorwig o’r Amgueddfa Lechi.

Ar ôl yr holl sgyrsiau a chyflwyniadau difyr aeth pawb nol i Neuadd Reichel i gael cinio cyn mynd ar y Gwibdeithiau. Cafodd yr aelodau ddewis o chwech gwibdaith gwahanol.

Gwibdaith 1: Taith Gerdded o gwmpas Bangor gyda Gareth Roberts, Menter Fachwen.

 

Gwibdaith 2: Gwinllan Pant Du gyda Richard a Iola Hughes.

 

 

Gwibdaith 3: Crwydro’r Cei a’r Maes yng Nghaernarfon gyda Emrys a Doreen Jones.

 

Gwibdaith 4: Canolfan Telford – Pontydd Afon Menai a chyfle i siopa ym Mhorthaethwy gyda Nia Rhys Jones.

Gwibdaith 5: Ymweliad a Chanolfan Bad Achub ym Moelfre a chael hanes Richard Evans a’r Siarter Frenhinol.

 

Gwibdaith 6: Mynydd Parys gyda Ann Harris.

Yn dilyn prynhawn prysur ar y gwibdeithiau roedd swper ar ffurf Carbaret yn Neuadd PJ gyda Edwin Humphreys fel adloniant.

Byrddau wedi’w gosod.

Edwin a Mandy.

Cafwyd noson i’w ddilyn yn llawn adloniant gyda Dilwyn Morgan yn arwain a Monswn, Gethin Fon a Glesni Fflur yn cymryd rhan.

I ddiwedd y penwythnos roedd bore prysur iawn eto o flaen yr aelodau bore Sul, gan gychwyn gyda gwasanaeth yng ngofal Cangen Llanrug a Bethel ar y them Ffydd, Gobaith a Chariad.

Cafwyd Orig gyda Elinor Gwyn a Bethan Jones Parry.

Yn dilyn hyn fe gafwyd y cyflwyniad “Brysiwch Ferched” gan Ranbarthau Aberconwy a Cholwyn.

Daeth Aled Roberts Comisiynydd y Gymraeg i siarad a’r aelodau.

Y Brodyr Magee daeth i’n diddanu ar ddiwedd y penwythnos preswyl.

I gloi y penwythnos fe ddaeth Jill Lewis yr Is-lywydd Cenedlaethol i roi’r diolchiadau cyn canu cân y mudiad.

Felly daeth penwythnos preswyl 2019 Bwrlwm Bangor i ben gyda Cinio Dydd Sul blasus iawn yn Neuadd Reichel cyn i bawb fynd yn ôl am adref!

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf