Cangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd
Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Enyd Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Merched y Wawr Penrhosgarnedd

Mae Merched y Wawr Penrhosgarnedd wedi ail-afael ynddi go iawn yr wythnos hon, gyda dau ddigwyddiad, y naill yn rhithiol a’r llall yn yr awyr agored. Hybrid go iawn felly, yn ôl ffasiwn yr oes!

Cyfarfu’r gangen dros Zoom nos Fercher 15 Medi. Ein siaradwr gwadd oedd neb llai na Myrddin ap Dafydd, yr Archdderwydd presennol. Noswyl diwrnod cofio Owain Glyndŵr oedd hi ac fe’n tywyswyd mewn sgwrs gyfareddol drwy Owain Glyndŵr, ei ddylanwad ar O. M. Edwards a dylanwad O.M. ar ŵr a fu’n flaenllaw, gyda Gandhi, yn ymgyrchu dros annibyniaeth i India. Trywydd annisgwyl a oedd yn dangos pa mor bellgyrhaeddol y gall dylanwad un unigolyn fod.

Pawb wedi mwynhau’r sgwrs yn fawr – ond nid yw cymdeithasu dros Zoom yr un fath! Roedd nifer dda o’r aelodau’n bresennol, a chawsom gwmni rhai o’n ffrindiau o gangen Bangor hefyd. Ond gormod i  bobl i gael sgwrs fach un i un am blant ac wyrion, i glywed am wyliau yma ac acw, i lawenhau am lwyddiant ac i gydymdeimlo am brofedigaeth. Penderfynwyd felly gael taith gerdded ar Bier Bangor dydd Sadwrn yng nghwmni’r hanesydd lleol Gareth Roberts, a chafwyd prynhawn hyfryd. Hanesion difyr am y Pier ond digon o amser i hamddena hefyd – ac yna paned ar y diwedd. Blas o’r ymwneud gwirioneddol sy’n rhan o unrhyw gymdeithas ac sydd ar goll yn y rhithfyd.

Ond Zoom fydd ein cartref am dipyn eto, tan y gwanwyn mae’n debyg. Os hoffech chi ymuno â ni, neu os oes gennych syniad am dro bach rhwng cyfarfodydd, mae croeso cynnes i chi. Cewch yr holl fanylion gan yr ysgrifenyddes Cynthia Owen ar  01248 364008  neu cynthiaowen@tiscali.co.uk Byddwch yn siŵr o nabod rhywun yno!

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Gorffennaf

   • Hydref

   • Tachwedd

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

   • Mehefin

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mai

   • Mehefin

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Penrhosgarnedd
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: "Cae Garnedd", Ffordd Penrhos
  7.30 drydedd Nos Fercher y mis

  Rhaglen 2019
  Medi 18 - Noson yng nghwmni Marian Roberts - enillydd Rhuban Glas
  Hydref 16 - Brethyn Cartref. Dod i adnabod ein gilydd
  Tachwedd 20 - Noson yng nghwmni'r awdures Alys Conran
  Rhagfyr 18 - Cinio Nadolig mewn gwesty lleol

  2020
  Ionawr 29 - Ymweld a changen Bangor
  Chwefror 19 - Bethan Edwards - gwirfoddoli gyda ffoaduriaid yng Nghyprus
  Mawrth 18 - Dathlu Gŵyl Ddewi - Carrie Rimes - gwneud caws a dysgu Cymraeg
  Ebrill 22 - Wil Aaron - Martha Hughes Cannon - Seneddwraig gyntaf UDA
  Mai 20 - Bob Morris - hanesydd o fri
  Mehefin 17 - Trip Hâf i'r Ardd Fadarch, Nantmor a swper i ddilyn

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Cynthia Owen
  14 Lôn y Meillion, Eithinog, Bangor, Gwynedd, LL57 2LE
  01248 364 008
  Officer Photo
  Llywydd:
  Glenda Jones
  1 Lôn Ffrwd, Bangor, Gwynedd, LL57 2LG
  01248 351 913
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Janet Roberts
  Bryn Afon, Lôn Sydney, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1ET
  01286 669 066
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Alison Carden
  21 Erw Las, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3NN
  01248 600 946
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883