Cangen Merched y Wawr Y Talwrn
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Talwrn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Merched y Wawr, Talwrn 2009 -2015

Rydym yn dal i gyfarfod i fwynhau pob math o weithgareddau a thripiau.  Bu sawl tro ar fyd ers 2009 ac fe gollwyd nifer o aelodau.  Symudodd eraill ond wrth lwc daeth aelodau newydd atom i fwynhau’r gwmnïaeth.  Mae’n dwy aelod hynaf dros 90 ond mae’r ddwy yn heini ac yn ifanc a hwyliog iawn eu hysbryd.

Rwy’n siŵr mai ni yw’r unig gangen yng Nghymru i fedru dweud bod dwy o’n haelodau wedi ennill Gwobr Tir na n-Og  –  Mair Wynn Hughes wedi ei hennill 4 gwaith i gyd a Bethan Wyn Jones wedi ei hennill am y tro cyntaf llynedd.  Mae Mair Wynn Hughes wedi ennill Tlws Mary Vaughan Jones  hefyd.  Cawsom noson hyfryd ym mis Chwefror yng nghwmni Mair pan fu’n bwrw golwg dros 50 mlynedd o sgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc  –  99 o gyfrolau i gyd – hyd yn hyn!

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Talwrn ers Talwm

Talwrn Ers Talwm

Ddiwedd  hydref  2019 cefais alwad ffôn annisgwyl yn gofyn fyddai cangen Merched y Wawr, Talwrn yn fodlon helpu plant yr ysgol efo’u prosiect Talwrn Ers Talwm.  Roedd yr ysgol yn awyddus i’r plant ddysgu hanes eu hardal mewn ffordd gyffrous.  Er mwyn cyflawni hyn roedd y pennaeth wedi gwneud cais i Gyngor y Celfyddydau am arian ar gyfer prosiect arbennig.  Cafwyd y grant ac felly gofynnwyd i Rhian Cadwaladr arwain y gwaith gyda chyfraniad gan yr arlunydd Rhiannon (Art) o Gaerdydd a’r cerddor Manon Llwyd.

Y cam cyntaf oedd casglu’r wybodaeth ac er mwyn gwneud hyn trefnwyd pnawn  cymdeithasol yn Neuadd y Pentref gan wahodd pobl yr ardal yno i gyfarfod y plant a sôn am eu hatgofion a’u gwybodaeth am yr ardal.  Cyn dod i’r Neuadd roedd y plant wedi paratoi nifer o gwestiynau i’w gofyn i’r oedolion.  Roedd gan bob plentyn un cwestiwn i’w ofyn.  Trefnwyd ni’n grwpiau o 3 ac roedd 3 plentyn yn dod atom i ofyn eu cwestiynau.  Fel hyn roeddent yn cael gwybodaeth am yr un pwnc gan nifer ohonom.  Cawsom bnawn hynod o ddifyr yng nghwmni’r plant oedd wrth eu bodd yn gwneud y dasg newydd yma.

Roedd cyfraniad y gangen drosodd am y tro.  Bu Rhian a’r plant yn gweithio ar y wybodaeth am wythnosau gan greu ffilm o hanes Talwrn Ers Talwm.  Ddiwedd Ionawr daeth galwad ffôn arall yn gofyn fyddai rhai ohonom yn hoffi mynd i’r ysgol i helpu’r plant i beintio’r murlun roedd Rhiannon wedi ei baratoi ar eu cyfer.  Roedd 5 ohonom yn rhydd y bore hwnnw felly i ffwrdd â ni.  Y syrpreis cyntaf oedd y murlun ei hun – yn werth ei weld – a’r plant wrthi’n brysur yn peintio.  Yr ail syrpreis oedd cael cyfle i weld y ffilm ac roeddem wrth ein bodd.  Roedd y plant o gwmpas yn ein gwylio’n yn ddigon pryderus – tybed fydden ni’n cymeradwyo neu’n beirniadu.  Pan glapion ni ar y diwedd roedd eu pleser yn amlwg.

Ar ôl paned, yn ôl â ni at ein gwaith a gafael yn y brwsys paent – gwaith go ddiarth i ni erbyn hyn.  Fe welwch o’r llun faint o bleser gawson ni.  Cyn gadael cawsom wahoddiad i fynd yn ôl ddiwedd y dydd i weld y gwaith gorffenedig – a dotio ato.

Pan ddaeth y gwahoddiad i fynd i helpu efo’r diwrnod cerddorol doedd yr un ohonom yn gallu mynd yn anffodus.

Roeddem i gyd yn edrych ymlaen at y dangosiad cyhoeddus cyn diwedd y tymor –  ond doedd neb wedi dychmygu beth fyddai effaith y Gofid ar ein bywydau i gyd.

Ganol Gorffennaf pan gafodd y plant fynd yn ôl i’r ysgol am wythnos, daeth e- bost yn rhoi manylion am berfformiad cyhoeddus ar y wê ac fe lwyddon i’r weld yn ei gyfanrwydd – y ffilm, y cerddi, y murlun a’r gerddoriaeth a’i fwynhau yn fawr iawn.

Roedd brwdfrydedd a mwynhad y plant yn heintus – roeddent wrth eu bodd. Wrth wneud y prosiect roeddent wedi dysgu hanes yr ardal a nifer o storïau lleol, wedi ymarfer barddoni, peintio , creu cerddoriaeth a dysgu sgiliau cyflwyno ac actio a sgiliau technegol. A chael cyfle i ddod i nabod pobl hŷn y pentref a dysgu sgwrsio!  Sgiliau pwysig i gyd.  Dylai fod yn brofiad bythgofiadwy iddynt.

Bu’n brofiad gwahanol a difyr dros ben i ninnau hefyd ac yn gyfle i ddod i adnabod cenhedlaeth newydd o blant yr ardal.

 

Dyma enwau’r rhai sy’n peintio o’r chwith:

Ann, Gwerfyl, Owena, Ann, Gwenda

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2021

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

 • Cangen Y Talwrn
  Rhanbarth Môn
  Man Cyfarfod: Neuadd y Pentref
  7.00 3ydd Nos Fercher y mis

  2019
  Medi 18 - Pethau Gwerthfawr - Simon Bower
  Hydref 16 - Gwaith Gorwel - Llangefni
  Tachwedd 20 - Y Gair a'r Gân - Mair Carrington Roberts
  Rhagfyr - Cinio Nadolig

  2020
  Ionawr 15 - Noson Gartrefol
  Chwefror 19 - Gwaith llyfrgellydd - Bethan Hughes Jones
  Mawrth 18 - Dathlu Gŵyl Dewi
  Ebrill 22 - Noson o gerddoriaeth - Nia Efans
  Mai 19 - Garddio - Noel Thomas
  Mehefin - Te Prynhawn
 • Digwyddiadau Genedlaethol Nesaf

 • Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Cysylltydd:
  Ann Jones
  Wern, Talwrn, Llangefni, Ynys Môn LL77 7TF
  01248 723 922
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gladys Pritchard
  Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
  01407 726 090
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Jones
  Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
  01407 831 420
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Roberts
  Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
  01407 810 658
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883