Delyth Fletcher

Cofiwn yn annwyl iawn am Delyth Fletcher, cyn Ysgrifenyddes Genedlaethol Merched y Wawr. Bu yn Ffotograffydd yn holl weithgareddau y Mudiad dros y blynyddoedd. Bu yn gymwynaswraig ac yn frwdfrydig. Diolchwn am ei chyfraniad eithriadol. Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â Colin ei gŵr yn ei brofedigaeth

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf